Llengües

Oferta Educativa

AGB0 Cicle formatiu tècnic superior en administració i finances

Organització, gestió, finançament, registre de fets comptables... La bona gestió és la que combina innovació i creativitat amb l’anàlisi de les dades econòmiques.

Família Professional: Administració i gestió
Durada: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics
Horari: A partir del curs 22/23 aquest curs passa a horari de tarda [15 a 21h]
Preu en concepte de matrícula i material: 360 euros de matrícula + 84,95 euros de material

Segur que t’interessa!

 • Converteix-te en un element valuós per a la teva empresa
 • El cicle et proporcionarà els coneixements necessaris per organitzar i gestionar una empresa pública o privada en tots els seus àmbits (elaboració i comptabilització de factures, nòmines, liquidació d’impostos,...)
 • Vols ser emprenedor i crear la teva pròpia empresa? Et donem les eines necessàries per poder-lo fer

Aquest cicle et permetrà:

 • Aprendre a elaborar documents i comunicacions utilitzant les tecnologies de la informació
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercial, financera, comptable i fiscal, i de personal, amb una visió integradora d’aquests processos
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenir relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes de grup que es presentin
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d’una petita empresa
 • Realitzar  pràctiques professionals en empreses a Catalunya(enllaç empreses) i possibilitat de fer estades a la UE en el marc del programa ERASMUS+

Sortides professionals

 • Tècnic/a en administració i finances a l’administració pública i el sector privat
 • Tècnic/a en gestió de documents administratius
 • Tècnic/a de suport en arxius públics i privats
 • Administratiu/va d’oficina o despatx professional, comercial, de gestió i de personal, de banca i d’institucions financeres
 • Comptable
 • Responsable de tresoreria, de mitjans de pagament, de cartera, de valors d’estranger
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Auxiliar d’auditoria
 • Agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres
 • Gestors/res administratius/ves

Per què a eCAT-bcn "Lluïsa Cura"?

 • Perquè creiem en la Formació Professional
 • Amb un curs addicional pots tenir el títol en tècnic d’Assistent a la Direcció
 • Podràs optar per la formació dual
 • Col·laborem amb un ventall ampli d’empreses i institucions públiques, on els nostres estudiants poden fer les pràctiques
 • Rebem i enviem estudiants a altres països
 • Tenim una borsa de treball
 • Realitzem conferències, fem visites i tallers

Per accedir al cicle has de:

 • Tenir 19 anys i haver superat la prova d'accés a CFGS.
 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà, fent la prova d'accés a CFGS per un cicle de la mateixa família.
 • Més informació a la web de la Generalitat.

Continguts Del Cicle

 

Procés integral de l’activitat comercial 

Aquest mòdul et permetrà conèixer i realitzar els documents que s'utilitzen en una compravenda. A més, aprendràs a registrar comptablement totes les operacions de l'empresa i els impostos relacionats.

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

L’element clau de les empreses i organitzacions són les persones. Cal desenvolupar estratègies i metodologies orientades a la implicació, a la motivació i a la creació d’equips entre els seus membres.

D’altra banda, l’activitat d’aquestes empreses té sempre un impacte, una repercussió en el seu entorn. I això exigeix una reflexió per part de les persones que les dirigeixen i d’aquelles que  hi treballen. En última instància, arribem a entendre que ha d’existir una responsabilitat de les empreses envers la societat.

Aquests són els dos eixos al voltant dels quals gira aquest mòdul professional.

Ofimàtica i procés de la informació

En aquest mòdul professional aprendràs a usar amb destresa aplicacions informàtiques   per elaborar i editar documents com el processador de textos, el full de càlcul, editar imatges i realitzar presentacions professionals en diferents formats.

També coneixeràs aplicacions per gestionar el correu i l’agenda i es faran activitats sobre programari online.

Hi ha un apartat destinat a la creació de pàgines web i a l’elaboració de documents publicitaris per tal de crear la imatge comercial d’una empresa.

A més, utilitzaràs aplicacions per escriure amb el teclat de l’ordinador amb rapidesa i sense errades.

Gestió Financera

Aprendràs a determinar quines són les necessitats financeres de l’empresa a partir de l’estudi dels seus comptes anuals i identificar les alternatives possibles.

Sabràs planificar l’activitat d’un exercici econòmic futur a partir dels ingressos i despeses previsibles.

Diferenciaràs les diverses tipologies de productes i serveis financers i d’assegurances que existeixen al mercat.

Podràs escollir  els productes o serveis financers més adequats per a l’empresa a partir dels càlculs numèrics oportuns per cobrir les necessitats tant de finançament com d’inversió de l’empresa.

Formació i Orientació  Laboral

En aquest mòdul professional hi ha dues unitats formatives:

A la UF1: Incorporació al treball,  es treballen continguts relacionats amb els itineraris professionalitzadors i amb les estratègies de treball en equip, negociació i resolució de conflictes. També es treballa tot allò relacionat amb les oportunitats d'ocupació, els drets i deures laborals. La contractació adquireix autèntica significativitat per a l'alumnat, així com la confecció bàsica de nòmines.

A la UF2: Prevenció de riscos laborals aprendràs a detectar i identificar els riscos laborals associats al sector professional i aplicar les mesures preventives i les proteccions personals que preserven la teva seguretat i salut.

Comunicació i Atenció al Client  (compte que cal unificar 3 textos diferents, un en anglès)

Aquest mòdul et permetrà realitzar i organitzar comunicacions orals presencials i no presencials, Utilitzar tècniques de comunicació i habilitats socials, supervisar i elaborar documents escrits de caràcter professional, aplicant criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil, i utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos i autoedició.

Redactar el document apropiat, utilitzant una estructura, terminologia i forma adequades, en funció de la seva finalitat i de la situació de partida.

Aplica la normativa sobre protecció de dades i conservació de documents, establerta per a les empreses i institucions públiques i privades.

El mòdul de Comunicació i Atenció al client proporciona a l’alumnat les tècniques de comunicació i habilitats socials necessàries per gestionar el departament d’atenció al client d’acord amb les diverses tipologies de client. Una part del mòdul es realitza en anglès.

Comunicació i At. (anglès), CFGS AFI

You will learn about the communication entreprise flow.

You will work your comunication skills using English as a tool.

Gestió de recursos humans

El primer bloc d’aquest mòdul professional analitza detalladament el procés administratiu de contractació i alta en la Seguretat Social. El segon s’enfoca en la realització de nòmines, documents de cotització a  la Seguretat Social i retencions per IRPF.

Comptabilitat i fiscalitat

Amb aquest mòdul obtindràs una formació integral sobre els conceptes i instruments claus de la comptabilitat i la fiscalitat empresarial, necessaris per a l’anàlisi i planificació econòmica de l’empresa.

Gestió logística i comercial

En aquest mòdul professional hi ha tres unitats formatives:

 • UF 1: Planificació de l’aprovisionament.
 • UF 2: Selecció i control de proveïdors.
 • UF 3: Operativa i control de la cadena logística.

Aprendràs a elaborar plans d'aprovisionament, analitzant informació de les diferents àrees de l'empresa. 
Sabràs Identificar les fonts de subministrament i els criteris essencials en la selecció d'ofertes de proveïdors.
Utilitzaràs aplicacions informàtiques específiques de gestió de proveïdors.
Controlaràs les fases i operacions que s'han de realitzar dins de la cadena logística.

Back to Top