Llengües

  • Català
  • English
  • Deutsch
  • Castellano

Serveis

Agenda 21: L'aportació per a la sostenibilitat

Barcelona té la seva Agenda21, un pla d'acció per afrontar els reptes ambientals a l'entrada  d'un nou segle, un compromís compartit per caminar cap a un nou model de desenvolupament sostenible, solidari amb el planeta i amb les generacions que ens seguiran.

El nostre centre participa en aquest pla i aquesta participació es concreta a curt  termini en millorar la gestió del paper seguint els principis bàsics de la sostenibilitat:

  • Reduir
  • Reutilitzar
  • Reciclar
Síntesi de la programació
Objectius específics Activitats
1) Reduir el consum de paper del Centre 1.1 Fotocòpies per les dues cares.
1.2 Impressió de documents econòmica.
1.3 Admetre treballs en un suport diferent del paper (ús de plataformes com Moodle,  correu electrònic, ús de la xarxa interna...)
2) Reutilitzar el paper 2.1 Admetre treballs amb paper reutilitzat.
2.2 Admetre treballs amb impressió econòmica.
2.3 Permetre la utilització de paper reciclat
3) Reciclar paper 3.1 Recollida selectiva de paper
Back to Top