Llengües

 • Català
 • English
 • Deutsch
 • Castellano

Internacional

Declaració de política Erasmus

L’objectiu del nostre institut és continuar l’estratègia d’internacionalització que ha de seguir el centre per tal de contribuir a la modernització de l’FP i què els participants en la mobilitat, alumnat i professorat, puguin millorar o adquirir noves competències en accions de mobilitat formativa i de cooperació internacional.

La carta Erasmus + 2014-2020 ens referma en el nostre compromís i estratègia d'internacionalització de l'Institut Lluïsa Cura.

Prioritzem la mobilitat internacional i la captació de talent de tots els membres de la comunitat educativa, amb particular èmfasi en el nostre alumnat. 

L'Institut Lluïsa Cura és un centre depenent del Consorci d’Educació de Barcelona en el qual s'imparteixen ensenyaments reglats de formació Professional de les famílies professionals d’Administració, Comerç i Turisme:

Administració:

 • CFGM Gestió Administrativa
 • CFGS Administració i Finances

Comerç  i Marketing:

 • CFGM Activitats comercials
 • CFGS Màrqueting i Publicitat
 • CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials
 • CFGS Comerç Internacional
 • CFGS Transport i Logística

Turisme:

 • CFGS  Guia, Informació i Assistències Turístiques

 

ESTRATEGIA INTERNACIONAL

La internalització de l’Institut forma part del projecte de direcció i es reflecteix en la Programació Anual de Centre. Aquesta estratègia es basa en la coordinació de projectes internacionals Erasmus per a la realització de pràctiques a l’estranger per a alumnes de cicles de  grau mitjà (KA102) i d’educació superior (KA103, KA107) i per la mobilitat de docents. També organitzem períodes de mobilitat d’estudiants de 3 mesos per a estudis en un dels nostres centres associats per tal que els alumnes puguin completar la seva formació en centres d’altres països.

Participem en projectes d’institucions que organitzen accions de mobilitat que poden interessar i aportar valor als nostres estudiants. 

Comptem amb una coordinació de mobilitat que treballa  per la construcció d'aliances estratègiques per promoure una cooperació a curt, llarg i mitjà termini amb socis en institucions educatives i empreses d'acollida. El nostre objectiu és desenvolupar projectes que fomentin la innovació metodològica i la inclusió  i que incrementin tant l’ocupabilitat dels nostres estudiants com la seva maduresa. 

DIFUSIÓ I INCLUSIÓ

Proporcionem informació Erasmus al centre i  a l’entorn a través de la coordinació pedagògica i de la coordinació de mobilitat, publicació a la pàgina web de l'institut i les xarxes socials, tríptics informatius, xerrades específiques per a tot el personal, la intranet de professorat i alumnat, etc.

EI  centre participa en les diferents jornades de sensibilització per la igualtat de gènere i contra el racisme i la xenofòbia organitzant activitats en el marc del Pla d’Acció Tutorial per als diferents nivells educatius.

La integració d'alumnes amb discapacitat està garantida per l'eliminació de barreres el i suport continu d'aquests alumnes per part dels tutors i de l’equip docent. 

SELECCIÓ DE L’ALUMNAT PARTICIPANT EN EL PROJECTE DE MOBILITAT

Apostem per un procés de selecció transparent i basat en el mèrit i la igualtat d’oportunitats, en el qual participa un conjunt de membres de la comunitat educativa.  

Els criteris de selecció es basen en les habilitats socials, la implicació i la maduresa de l’aspirant,  les seves qualificacions acadèmiques i el nivell de llengües estrangeres. L’aspirant rep ajuda per a la confecció del seu CV i carta de motivació. 

L’escola ofereix, des de primer curs, classes de reforç i ampliació extraescolars i gratuïtes d’anglès a fi que  tots els alumnes maximitzin les seves possibilitats d’obtenir una beca. 

Després de les entrevistes i de les reunions amb alumnes i  tutors, publiquem les qualificacions dels aspirants. Els que no són seleccionats en primera instància i que compleixen els requisits, passen a formar part d’una llista d’espera. Si hi ha alguna baixa, entraran al llistat  de seleccionats.  

PROJECTES EN CURS: 

Projecte KA103 per a alumnat de cicles grau superior: estades de pràctiques i d’estudis.

Projecte  KA102 per a alumnat de cicles de  grau mitjà: estades de pràctiques 

Projecte KA107 d'intercanvi amb el Canadà per a docents de grau superior i en el futur per a estudiants de grau superior: Simulació d’un programa de gestió (SIMLOG) elaborat conjuntament amb una institució del Quebec, aplicat a l’alumnat del CFGS de Transport i Logística.

Back to Top