Llengües

Secretaria

Preinscripció

La informació més actualitzada sempre a: preinscripcio.gencat.cat
Codi del centre: 08042573
 

Dates preinscripció curs 2021-2022

Grau mitjà

Grau superior

PFI

PREGUNTES FREQÜENTS

 

Que he de fer per estudiar un Cicle de Formació Professional a l’Institut Lluïsa Cura?

El primer pas és fer la Preinscripció, que per la Formació Professional de grau superior i de grau mig s’acostuma a fer a mitjans de maig. Un cop feta la repartició de places de la preinscripció s’ha de formalitzar la matrícula. Aquest procés s’acostuma a fer entre finals de juny i mitjans de juliol.

Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

On puc trobar la informació i el calendari de la preinscripció i de la matrícula?

A partir del mes de març o abril s’actualitza la web del Departament d’Educació amb la informació pertinent al curs següent.

https://preinscripcio.gencat.cat/

També es pot consultar informació a la plana web del Consorci d’Educació de Barcelona.

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matricula...

He realitzat els estudis que em permeten realitzar un Cicle Formatiu de Formació Professional a l'estranger. Quins passos he de seguir?

Per que siguin vàlids, els estudis realitzats a l'estranger han de ser homologats. El procés d’homologació es pot fer tant en el país d’origen a través de les ambaixades o consulats espanyols com a Catalunya. L’organisme que realitza les Homologacions a la ciutat de Barcelona és el Consorci d’Educació de Barcelona.

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/homologacio_i_conval...

Nota: Per tal de participar al procés de preinscripció és important que es demani de calcular la nota en el moment de fer la sol·licitud d’homologació.

La sol·licitud de preinscripció es pot fer per internet?

Sí, es pot fer per Internet, a través de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona o del Departament d’Ensenyament:

www.gencat.cat/preinscripcio

Acabat el tràmit cal descarregar el resguard de sol·licitud i presentar-lo amb la documentació corresponent per correu electrònic al centre demanat en primer lloc.

Quina documentació s’ha de presentar per a la preinscripció?

Per alumnes menors d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s'alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

Per tots els alumnes:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • Documentació acreditativa de criteris d’accés:
  • Grau Mig:
   • Nota final dels estudis d’ESO. En cas que no s’hagi finalitzat els estudis en el moment de fer la preinscripció caldrà aportar un certificat amb la nota mitjana dels 3 primers cursos de la ESO.
   • Certificat Prova d’accés de Grau mig.
   • Altres.
  • Grau Superior:
   • Certificat de la nota final de Batxillerat.
   • Certificat de la Prova d’accés al Grau superior.
   • Nota d’un C Formatiu de Grau Mig
   • Altres.

ELS CURSOS QUE REALITZEM

Quins estudis es realitzen a l’Institut Lluïsa Cura?

Pots trobar el llistat de cursos, així com més informació a la nostra plana web, a l’apartat Oferta Educativa.

http://lluisacura.cat/content/oferta-educativa

Quant duren els estudis?

Tant els estudis de Grau Mig com els de Grau Superior duren 2 anys.

Quin preu tenen els estudis?

Per cada any estudiat es fa un pagament únic en el moment de fer la matrícula.

 • Grau Mig: 85,95€ en concepte de taxa de material i assegurança escolar.
 • Grau Superior: matricula de 360€ i 84,95€ de taxa de material.

Sobre el concepte de matrícula es poden aplicar bonificacions sempre que es pugui acreditar els casos següents:

Bonificació del 50% de l'import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.
 • persones que en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.
 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i les persones víctimes de violència de gènere.
Aquesta pàgina conté informació amb dates de l'any passat, tant bon punt tinguem més informació l'anirem actualitzant

Alumnes beneficiaris del procés electrònic: Poden fer ús de la sol·licitud electrònica (Recomanat)

• Alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

Excepcionalment: També alumnes amb TIE

 

Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic

 • Alumnes que no disposin d’un sistema d'identificació electrònica.
 • Alumnes de fora de Catalunya.
 • Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 3 cursos.

La presentació de tota la documentació es farà per correu electrònic a preinscripcio@lluisacura.cat

A l'assumpte poseu Preinscripció Grau Superior

Envieu els documents que us demana a la 2a fulla del resguard, i el mateix resguard, escanejats com a adjunts i al text del missatge poseu nom i cognoms i el numero de DNI/NIE o passaport.

Com a excepció, per a aquells alumnes que not disposen dels mitjans necessaris per presentar la documentació per correu electrònic, es pot demanar cita presencial al telèfon 634288839

Back to Top