Llengües

Institut

Trets d'identitat

Titularitat

L' "eCAT bcn - Institut Lluïsa Cura" és un centre educatiu públic de titularitat municipal gestionat pel Consorci d'Educació de Barcelona.

El projecte educatiu

El PEC és un document estratègic tipificat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que estableix les directrius generals del projecte educatiu i l'activitat pedagògica i docent del centre.

En aplicació dels valors i propòsit del PEC, es respecta el principi de laïcitat en l'educació, la defensa i difusió de la formació professional, l'aportació de valor a la societat formant professionals competents que siguin útils al teixit empresarial, el foment de la innovació educativa, la inserció laboral, la no discriminació per raó de sexe, la igualtat d'oportunitats per a tothom, la integració a la cultura del país, la promoció i protecció de la llengua i tradicions catalanes, etc.   

Podeu veure el Projecte Educatiu del Centre fent clic aquí: PEC

Aspectes significatius de les normes del centre. 

Les normes del centre es consideraran acceptades per part de l'alumne des del precís moment de formalització de la matrícula. 

El centre es defineix com escola laica, de tal manera que les manifestacions externes de religiositat han de romandre a l'àmbit privat de les persones i en cap cas s’admetrà que sota l’argument de la defensa dels drets individuals es dedueixin situacions discriminatòries que a la pràctica limitin aquests drets, especialment per raons de gènere, religió i origen.

Podeu veure les Normes de Funcionament del Centre clicant aquí: NOFC

Les llengües i el projecte plurilingüe

Un valor fonamental i definitori del centre és promoure i defensar la llengua i la cultura catalanes, per la qual cosa la llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge.La llengua vehicular i d’aprenentatge del centre és la llengua catalana.

Les llengües estrangeres són indispensables en tots els nivells i esdevenen fonamentals a l'hora de cercar una feina. Per això, és molt important el domini i el coneixement d'una llengua estrangera en tots els cicles i de dues en d'altres. Amb aquesta finalitat, es destinaran part de les hores de lliure disposició del centre.

L'aprenentatge de l'anglès és un objectiu fonamental a aconseguir, pel seu caràcter de llengua internacional de comunicació, i es potenciarà a través de grups partits, intercanvis, aula d'autoaprenentatge d'idiomes, etc. El francès i l’alemany també tindran la mateixa metodologia per al seu aprenentatge.

Es vetlla per crear estratègies i instruments que impliquin tot el professorat en l’objectiu d’aconseguir les competències lingüístiques bàsiques.

Podeu veure les Projecte Lingüístic del Centre clicant aquí: PLC

Tipus de gestió

La gestió del centre està orientada a facilitar la funció pedagògica del professorat i el treball en equip, amb l'objectiu de dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa en el nostre centre.

El model de gestió actual es basa en el Model EFQM versió 2020, que ens certifica com una entitat excel·lent, innovadora i sostenible.

Tots els professors tenen unes funcions específiques assignades de les quals hauran d’informar el Claustre o els òrgans corresponents, així com també són responsables de les tasques de coordinació en les que estiguin implicats.

Les decisions de gestió que afecten a la vida econòmica es prenen al Consell Escolar, una vegada escoltada la comissió econòmica i havent-se fet les propostes pertinents.

En l’àmbit administratiu pretén ser eficaç en la tramitació de la documentació de l'alumnat per tenir-la a punt en el moment de la matrícula i actualitzada durant el curs, així com en les demandes que puguin sorgir dels diferents estaments educatius.

Oferta educativa

La doble denominació del centre, “Escola d’Administració, Comerç i Turisme de Barcelona” – “Institut Lluïsa Cura”, pretén comunicar l’especialització dels ensenyaments impartits per a esdevenir una referència per a possibles futurs alumnes que volen iniciar o continuar estudis. 

En aquest sentit, el centre manifesta la voluntat d’oferir, en la mesura de les possibilitats i d’acord amb la demanda, els cicles formatius de grau mitjà i els cicles formatius de grau superior de les famílies de:

  • Comerç i Màrqueting
  • Administració i Gestió
  • Hoteleria i Turisme

S’imparteix també un Programa de Formació i Inserció (PFI) i un curs de formació d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior.

Podeu veure les Concrecions Curriculars del Centre clicant aquí: CCC 

 

 

Back to Top